Het Gilde van Hondentrainers
Een Click met je hond


Hondenschool de Bacchanten, de Hout 90, Hem
bel 0228 54 26 89 of mail naar info@hondenscholen.com

Algemene voorwaarden van Hondenschool De Bacchanten

I. Algemeen

 1. Alle tussen Hondenschool De Bacchanten en cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten wordt beheerst door de navolgende voorwaarden: Cursisten zijn zij die deze overeenkomst aangaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van de inschrijving voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.
 2. Na bevestiging van deelname aan een cursus door Hondenschool De Bacchanten heeft de cursist nog tot acht dagen voor aanvang van de cursus de gelegenheid zich zonder kosten of opgaaf van redenen af te melden. Bij niet tijdig afmelden of zonder afmelding wegblijven is de cursist het volledige cursusgeld verschuldigd.
 3. Bij de inschrijving dient de cursist het entingsboekje/dierenpaspoort betreffende de entingen van de hond te overleggen.
 4. Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers de overeenkomst mede te ondertekenen.
 5. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.
 6. Toezeggingen van personeelsleden van de hondenschool zijn slechts bindend indien de eigenaar deze achteraf schriftelijk heeft bekrachtigd.

II. Cursus

 1. De hondenschool is gesloten op officiële zon- en feestdagen.
 2. De cursisten dienen altijd de cursusgelden contant c.q. per bank te voldoen, voor of bij aanvang van de cursus.
 3. Door inschrijving en betaling van een cursus of cursuspakket verplicht de cursist zich deze af te nemen.
 4. Restitutie van (een deel) van het cursusgeld vindt uitsluitend plaats als ten gevolge van ziekte (van de cursist of de hond) of overmacht de cursus vroegtijdig moet worden beëindigd. In die gevallen dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden getoond. Na overleg van deze verklaring zal, als het een geldige reden betreft, het cursusgeld naar ratio worden gerestitueerd vanaf het moment van overlegging. Het gaat hier om het bedrag na aftrek van de vaste lasten en administratiekosten.
 5. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de hondenschool, dan wordt het resterende cursusgeld -na aftrek van de kosten van het cursusmateriaal- aan de cursist gerestitueerd.
 6. De cursisten mogen de eindtest van de basiscursus, tegen herhaalde betaling van het testafnamegeld, net zo vaak afleggen, totdat de test met goed resultaat is afgesloten (examengarantie).
 7. Indien de cursist echter meer dan twee maal zonder geldige reden en afmelding heeft verzuimd, vervalt het recht op de examengarantie.
 8. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of omstandigheden van overmacht zonder extra kosten mogelijk. De datum en tijden van deze inhaallessen worden in overleg met de train(st)er en naar mogelijk-heden van de train(st)er ingepast. Indien een les echter later dan 24 uur voor de aanvang is afgezegd zonder verklaring van overmacht vervalt het recht op inhalen.
 9. Indien door ziekte of overmacht van de train(st)er lessen uitvallen, kunnen deze altijd ingehaald worden, in overleg en naar mogelijkheden van de train(st)er.
 10. De trainingen geschieden op eigen risico van de cursist. Hondenschool De Bacchanten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, opgelopen op het terrein van de hondenschool.
 11. Privacy is een kwestie van vertrouwen, daarom houden wij ons bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan de wettelijke bepalingen. Hondenschool De Bacchanten heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan, zo ook willen wij dat onze klant op de hoogte gehouden wordt van kwaliteitsproducten. Wij maken daarom gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, d.w.z. voor informatie over producten uit ons aanbod en productinformatie van onze exclusieve partners. Door u in te schrijven voor één van onze cursussen geeft u automatisch toestemming om uw gegevens voor dit doel te gebruiken. Wanneer u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit bij ons aangeven en zullen wij hier rekening mee houden.

III. Reglement van orde

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de train(st)er zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de les op de hoogte te stellen.
 2. Op het terrein van de hondenschool dienen de honden -behoudens uitdrukkelijk verzoek van de train(st)er- aangelijnd te zijn.
 3. De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn. De kleding moet afgestemd zijn op het trainen van honden.
 4. De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.
 5. Alle honden dienen op het juiste tijdstip de juiste inentingen te ontvangen, dit in overleg met de dierenarts. Hier dient de cursist zorg voor te dragen en dit dient gecontroleerd te worden door de train(st)er.
 6. Als de hond loops of lichamelijk niet in orde is, dient de cursist overleg te plegen met de train(st)er alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 7. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen de train(st)er en de cursist, dient voor rekening van de cursist overleg gepleegd te worden met een dierenarts.
 8. De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de WA-verzekering van de cursist.
 9. In overleg met de train(st)er is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico. Deze toeschouwers dienen zich aan te passen aan bovengenoemde gedragsregels en aanwijzingen van de train(st)er.

IV. Adviezen

 1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen aan Hondenschool De Bacchanten.
 2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van Hondenchool De Bacchanten.
 3. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Hondenschool De Bacchanten. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden zoals onder III.8 genoemd.
Renske natuurlijke voeding
Dier en Zorg
Dogstar
© Copyright 2003-2021 Hondenschool De Bacchanten, niets van deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt doormiddel van druk, fotografie, microfilm, internet of op welke wijze dan ook.
Top